<transcy>Platby a vrácení peněz</transcy>

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Cenu zboží a služeb a veškeré náklady spojené s dodáním zboží a poskytováním služeb v souladu se Smlouvou může Klient společnosti napravit následujícími způsoby: - platba na dobírku v místě určeném Klientem v Objednávce,

- bezhotovostním převodem na účet společnosti č. 115-3074940277 / 0100 vedený v Komerční bance, as (dále jen „účet společnosti“),
- případně jinými způsoby uvedenými ve webovém rozhraní obchodu.
- Spolu s cenou zboží nebo služeb je Klient povinen zaplatit Společnosti ve sjednané výši také veškeré náklady spojené s balením a dodáním zboží nebo poskytnutím služeb. Cena, pokud není výslovně uvedeno jinak, znamená také veškeré náklady spojené s balením dodávaného zboží nebo poskytováním služeb.
- Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, Společnost nepožaduje od Klienta žádnou zálohu ani jinou podobnou platbu. Tím není dotčeno ustanovení o povinnosti zaplatit cenu předem (článek 6).
- V případě platby v hotovosti je cena splatná při převzetí zboží nebo zahájení poskytování služby. V případě bezhotovostní platební metody je cena splatná do patnácti dnů od uzavření Smlouvy.
- V případě bezhotovostní platební metody je Klient povinen uhradit cenu zboží a služeb s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platební metody je povinnost Klienta zaplatit cenu splněna okamžikem připsání příslušné částky na Účet Společnosti.
- Společnost je oprávněna, zejména pokud nedojde k dalšímu potvrzení objednávky ze strany Klienta (čl. 6), požadovat uhrazení celé ceny před odesláním zboží Klientovi nebo před zahájením poskytování služby. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
- Případné slevy z ceny zboží nebo služeb poskytovaných společností klientovi nelze vzájemně kombinovat. Uplatňuje se pouze sleva, kterou si Klient vybere, tj. Sleva, která je pro Klienta nejvýhodnější.
- Pokud je to v obchodním styku obvyklé nebo pokud to stanoví obecně závazné právní předpisy, vystaví Společnost klientovi daňový doklad - fakturu - ohledně plateb provedených na základě smlouvy. Společnost je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - faktura vystaví společnost klientovi po zaplacení ceny zboží a je zaslán v elektronické podobě na adresu elektronické pošty klienta.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
- Pokud Klient není právnickou osobou nebo osobou jednající při uzavírání Smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci výkonu své profese, pak:
- klient bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku není možné mimo jiné odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, která byla upravena v souladu s přáním klienta nebo jménem Klienta ze smlouvy o dodávce zboží podléhajícího rychlé zkáze nebo zboží, které bylo po dodání nenávratně smícháno s jiným zbožím, ze smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, kterou spotřebitel z obalu odstranil, a , z hygienických důvodů nelze takové zboží vrátit nebo ze smlouvy o dodání zvukového nebo obrazového záznamu nebo počítačového programu, pokud byla porušena původní pečeť,
- pokud se nejedná o případ, kdy ze zákona není možné odstoupit od smlouvy, má klient v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy Smlouva do čtrnácti dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem Smlouvy je několik druhů zboží, nebo dodávka několika dílčích součástí, běží taková lhůta ode dne přijetí poslední dodávky zboží zboží. Odstoupení od Smlouvy musí být zasláno Společnosti ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro výběr může Klient použít vzorový formulář poskytnutý Společností, který tvoří přílohu Všeobecných podmínek. Odstoupení od Smlouvy zašle Klient na adresu sídla Společnosti,
- v případě odstoupení od kupní smlouvy podle čl. 1.2 Smlouva je zrušena od jejího vzniku. Zboží musí být vráceno do sídla Společnosti do čtrnácti dnů od odstoupení od Smlouvy. Pokud Klient odstoupí od Smlouvy, ponese Klient náklady spojené s vrácením Zboží Společnosti, a to i v případě, že Zboží vzhledem ke své povaze nelze vrátit obvyklou poštovní cestou. Společnost vrátí platbu přijatou od Klienta do čtrnácti dnů od odstoupení od Smlouvy. Společnost však není povinna vrátit přijaté prostředky klientovi dříve, než klient vrátí společnosti společnosti nebo prokáže, že zboží bylo společnosti odesláno.
- Do doby převzetí zboží klientem nebo do zahájení poskytování služby je společnost oprávněna kdykoli od smlouvy odstoupit. V takovém případě Společnost vrátí Klientovi bez zbytečného odkladu platbu bezhotovostním způsobem na účet určený Klientem.
- Pokud je Klientovi poskytnut dárek v souvislosti s uzavřením nebo plněním Smlouvy, je darovací smlouva mezi Společností a Klientem uzavřena s rozhodující podmínkou, že v případě odstoupení od Smlouvy se darovací smlouva stane neúčinnou , a Klient je povinen přiměřeně vrátit dar v souladu s ustanovením článku č. 1.3.
- Společnost je oprávněna jednostranně započíst nárok na náhradu škody vzniklé v souvislosti s vráceným zbožím proti právu Klienta na vrácení ceny.