Zásady vrácení peněz

Objednatel může uhradit cenu zboží a služeb a případné náklady spojené s dodáním zboží a služeb v souladu se smlouvou následujícími způsoby:

- platba na dobírku v místě určeném zákazníkem v objednávce,

- bezhotovostně převodem na účet společnosti č. 115-3074940277 / 0100 vedený u Komerční banky, as (dále jen „účet společnosti“),

- nebo jinými způsoby uvedenými ve webovém rozhraní obchodu.

Spolu s cenou zboží nebo služby je klient povinen zaplatit Společnosti ve smluvené výši všechny náklady spojené s balením a dodáním zboží nebo služby. Cenou, není-li uvedeno výslovně jinak, se rozumí i veškeré náklady spojené s balením dodávaného zboží nebo služby.

Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, Společnost nebude od Klienta požadovat žádnou zálohu ani jinou obdobnou platbu. Tím není dotčeno ustanovení o povinnosti uhradit cenu předem (článek 6).

V případě platby v hotovosti je cena splatná při převzetí zboží nebo zahájení poskytování služeb. V případě bezhotovostního způsobu platby je cena splatná do patnácti dnů od uzavření Smlouvy.

V případě bezhotovostního způsobu platby je Klient povinen uhradit cenu Zboží a Služeb s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostního způsobu platby je závazek Klienta uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na Účet Společnosti.

Společnost je oprávněna, zejména nedojde-li k dalšímu potvrzení objednávky ze strany objednatele (článek 6), požadovat uhrazení celé ceny před expedicí zboží objednateli nebo zahájením služby. § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

Případné slevy z ceny zboží nebo služeb poskytovaných Společností Klientovi nelze vzájemně kombinovat. Uplatní se pouze sleva, kterou si Klient zvolí, tedy sleva, která je pro Klienta nejvýhodnější.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Společnost Klientovi ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy daňový doklad - fakturu. Společnost je plátcem daně z přidané hodnoty.

Daňový doklad – fakturu vystaví Společnost Klientovi po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na e-mailovou adresu Klienta.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Není-li Klient právnickou osobou nebo osobou jednající při uzavírání Smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti nebo povolání, pak:

- objednatel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy na dodávku zboží podléhajícího rychlé zkáze nebo zboží, které bylo upraveno podle přání objednatele nebo jménem objednatele od smlouvy o dodávce zboží podléhajícího rychlé zkáze nebo zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů toto zboží nelze vrátit nebo od smlouvy o dodání zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud je porušena původní pečeť,

- nejedná-li se o případ, kdy ze zákona nelze od smlouvy odstoupit, má objednatel právo odstoupit od smlouvy do čtrnácti dnů od převzetí zboží v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku s tím, že je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodávka několika dílčích součástí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od Smlouvy musí být Společnosti odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Klient může pro odstoupení od smlouvy použít vzorový formulář poskytovaný Společností, který je přílohou Všeobecných obchodních podmínek. Odstoupení od Smlouvy zašle Klient na adresu sídla Společnosti,

- v případě odstoupení od Kupní smlouvy dle čl. 1.2 se Smlouva od počátku ruší. Zboží musí být vráceno do sídla Společnosti do čtrnácti dnů od odstoupení od Smlouvy. Odstoupí-li Klient od Smlouvy, nese Klient náklady na navrácení Zboží Společnosti, a to i v případě, že Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Společnost vrátí přijatou platbu od Klienta do čtrnácti dnů od odstoupení od Smlouvy. Společnost však není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky Klientovi, dokud Klient nevrátí Zboží Společnosti nebo neprokáže, že Zboží Společnosti odeslalo.

Společnost je oprávněna kdykoliv od smlouvy odstoupit, a to do doby převzetí zboží klientem nebo zahájení poskytování služby. V takovém případě Společnost bez zbytečného odkladu vrátí Klientovi platbu bezhotovostně na účet určený Klientem.

Je-li v souvislosti s uzavřením nebo plněním Smlouvy poskytnut Klientovi dárek, je darovací smlouva mezi Společností a Klientem uzavřena s platnou podmínkou, že v případě odstoupení od Smlouvy se darovací smlouva stává neúčinné a Klient je povinen dar přiměřeně vrátit v souladu s ustanovením čl. 1.3.

Společnost je oprávněna jednostranně započíst jakýkoli nárok na náhradu škody vzniklé v souvislosti s vráceným zbožím proti nároku klienta na vrácení peněz.

 Zásady vrácení zboží

Pokud Vám doručené zboží nevyhovuje nebo máte jiný důvod pro jeho vrácení, máte 14 dnů na odstoupení od smlouvy.

Sdělte nám prosím nejlépe emailem, že od smlouvy odstupujete, popřípadě prohlášení o odstoupení přiložte rovnou k vracenému zboží.

Nepoškozené zboží bez stop po používání prosím zašlete na adresu:

GATEHELPERS s.r.o.

Volyňských Čechů 837, 438 01 Žatec

Zboží prosím pečlivě zabalte a odešlete pojištěnou zásilkou. Upozorňujeme, že za zboží neste odpovědnost do okamžiku jeho vrácení. Uchovejte si též číslo zásilky pro možnost jejího sledování. Vracené zboží neposílejte dobírkou. Dobírkové zásilky nepřebíráme.

Pokud jste za zboží platil(a) kartou, vrátíme Vám cenu vraceného zboží stejným způsobem. Pokud jste zboží hradil(a) dobírkou nebo převodem, připište k odstoupení od smlouvy číslo bankovního účtu, kam Vám máme peníze refundovat. Podmínkou finanční refundace je navrácení zboží. Zásilky zpracováváme bezodkladně zpravidla do 5 pracovních dnů.

Upozornění: Spotřebitel nese náklady na vrácení zboží v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g) občanského zákoníku.

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

________________________
jméno a příjmení spotřebitele

________________________
bytem

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Dne ____________, jsem v internetovém e-shopu na www.ghclever.com  na základě objednávky č. ____________ objednal zboží „……………………………………………“ v ceně ______,- Kč. Zboží bylo doručeno na adresu mého trvalého bydliště dne ____________. Kupní cena byla uhrazena v hotovosti / převodem / kartou.

Tímto využívám svého zákonného práva a odstupuji od uzavřené kupní smlouvy shora citované, pokud jde o specifikované zboží. Toto zboží vracím nepoškozeno poštovní zásilkou bez dobírky.

Pro minimalizaci neekologického vracení zboží můžete dobrovolně úvést číslo důvodu, proč zboží vracíte:

 

  1. Nelíbí se mi vzhled
  2. Dodali jste mi jiné zboží
  3. Zboží má vadu (prosím popište jakou)
  4. Jiný důvod (prosím popište)
  5. Bez důvodu

Kupní cenu mi prosím poukažte na účet č. ___________ / ____

V __________ dne ____________                                                                                                      

________________________
podpis spotřebitele