Právní upozornění

Obchodní podmínky

 pro prodej zboží a služeb v internetovém obchodě GHClever

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „všeobecné obchodní podmínky“) společnosti GATEHELPERS sro, se sídlem Žatec, Volyňských Čechů 837, PSČ 43801, identifikační číslo 07798008, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 17915 (dále jen „společnost“) se řídí v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 písm. 1 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti se smlouvou o dodávce zboží nebo na jejím základě poskytnutí služby (dále jen „Smlouva“) uzavřené mezi Společností a jinou, soukromou nebo právnickou osobou (dále jen „Klient“) v internetovém obchodě umístěném na http://ghclever.com/ (dále jen „webová stránka“) prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webová rozhraní“).

- Ustanovení odchylující se od Všeobecných podmínek mohou být sjednána ve Smlouvě. Taková odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními Všeobecných podmínek.

- Společnost může změnit nebo doplnit text Všeobecných podmínek. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá během doby účinnosti předchozí verze Všeobecných podmínek.

 1. UZAVŘENÍ SMLOUVY

- Jakákoli prezentace zboží a služeb umístěná na webovém rozhraní obchodu má informativní povahu a společnost není povinna uzavřít smlouvu ohledně takového zboží a služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

- Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží a službách, včetně ceny jednotlivých zboží a služeb, jakož i případných nákladů na vrácení zboží. Pokud není výslovně uvedeno jinak, budou ceny zboží a služeb uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny na webovém rozhraní obchodu. Toto ustanovení neomezuje možnost Společnosti uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

- Webové rozhraní obchodu také obsahuje informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Pokud není uvedeno jinak, informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží platí pouze v případech, kdy je zboží dodáváno na území České republiky.

- Pro objednání zboží nebo služeb vyplní klient objednávkový formulář v rozhraní webových stránek obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

- objednané zboží nebo služba (objednané zboží nebo služby klient „umístí“ do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

- způsob úhrady ceny zboží nebo služby, údaje o požadovaném dodání objednaného zboží nebo způsob dodání služby a

- informace o nákladech spojených s dodáním zboží nebo poskytnutím služby (dále společně jen „ Objednat “).

- Před odesláním Objednávky do Společnosti je Klientovi umožněno kontrolovat a upravovat údaje, které zadal do Objednávky, s přihlédnutím ke schopnosti Klienta detekovat a opravit chyby vznikající při zadávání údajů do Objednávky. Objednávku odešle Klient společnosti kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“ nebo na jiné tlačítko se stejným významem. Údaje uvedené v Objednávce jsou Společností považovány za správné. Společnost ihned po přijetí Objednávky potvrdí Klientovi toto přijetí prostřednictvím elektronické adresy uvedené v Objednávce (dále jen „ Elektronická adresa klienta “).

- Společnost je vždy oprávněna v závislosti na charakteru Objednávky (množství zboží, rozsah služeb, cenová úroveň, předpokládané náklady na dopravu nebo poskytnutí služby) požádat Klienta o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně nebo telefonicky).

- Smluvní vztah mezi Společností a Klientem vzniká doručením přijetí Objednávky, zaslané Společností Klientovi elektronickou poštou na Elektronickou adresu Klienta.

- Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku po uzavření Smlouvy. Náklady vzniklé Klientovi při používání komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory atd.) Si hradí Klient sám, přičemž tyto náklady se neliší od standardní sazba.

 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- Pokud Klient není právnickou osobou nebo osobou jednající při uzavírání Smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci výkonu své profese, pak

- klient bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku není možné mimo jiné odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, která byla upravena v souladu s přáním klienta nebo jménem Klienta ze smlouvy o dodávce zboží podléhajícího rychlé zkáze nebo zboží, které bylo po dodání nenávratně smícháno s jiným zbožím, ze smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, kterou spotřebitel z obalu odstranil, a , z hygienických důvodů nelze takové zboží vrátit nebo ze smlouvy o dodání zvukového nebo obrazového záznamu nebo počítačového programu, pokud byla porušena původní pečeť,

- pokud se nejedná o případ, kdy ze zákona není možné odstoupit od smlouvy, má klient v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy Smlouva do čtrnácti dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem Smlouvy je několik druhů zboží, nebo dodávka několika dílčích součástí, běží taková lhůta ode dne přijetí poslední dodávky zboží zboží. Odstoupení od Smlouvy musí být zasláno Společnosti ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro výběr může Klient použít vzorový formulář poskytnutý Společností, který tvoří přílohu Všeobecných podmínek. Odstoupení od Smlouvy zašle Klient na adresu sídla Společnosti,

- v případě odstoupení od kupní smlouvy podle čl. 1.2 Smlouva je zrušena od jejího vzniku. Zboží musí být vráceno do sídla Společnosti do čtrnácti dnů od odstoupení od Smlouvy. Pokud Klient odstoupí od Smlouvy, ponese Klient náklady spojené s vrácením Zboží Společnosti, a to i v případě, že Zboží vzhledem ke své povaze nelze vrátit obvyklou poštovní cestou. Společnost vrátí platbu přijatou od Klienta do čtrnácti dnů od odstoupení od Smlouvy. Společnost však není povinna vrátit přijaté prostředky klientovi dříve, než klient vrátí společnosti společnosti nebo prokáže, že zboží bylo společnosti odesláno.

- Do doby převzetí zboží klientem nebo do zahájení poskytování služby je společnost oprávněna kdykoli od smlouvy odstoupit. V takovém případě Společnost vrátí Klientovi bez zbytečného odkladu platbu bezhotovostně na účet určený Klientem.

- Pokud je Klientovi poskytnut dárek v souvislosti s uzavřením nebo plněním Smlouvy, je darovací smlouva mezi Společností a Klientem uzavřena s rozhodující podmínkou, že v případě odstoupení od Smlouvy se darovací smlouva stane neúčinnou , a Klient je povinen přiměřeně vrátit dar v souladu s ustanovením článku č. 1.3.

- Společnost je oprávněna jednostranně započíst nárok na náhradu škody vzniklé v souvislosti s vráceným zbožím proti právu Klienta na vrácení ceny.

 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Cenu zboží a služeb a veškeré náklady spojené s dodáním zboží a poskytováním služeb v souladu se Smlouvou může Klient společnosti napravit následujícími způsoby:

- platba na dobírku v místě určeném Klientem v Objednávce,

- bezhotovostním převodem na účet společnosti č. 115-8629990247 / 0100 vedený v Komerční bance, as (dále jen „účet společnosti“),

- případně jinými způsoby uvedenými ve webovém rozhraní obchodu.

- Spolu s cenou zboží nebo služeb je Klient povinen zaplatit Společnosti ve sjednané výši také veškeré náklady spojené s balením a dodáním zboží nebo poskytnutím služeb. Cena, pokud není výslovně uvedeno jinak, znamená také veškeré náklady spojené s balením dodávaného zboží nebo poskytováním služeb.

- Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, Společnost nepožaduje od Klienta žádnou zálohu ani jinou podobnou platbu. Tím není dotčeno ustanovení o povinnosti zaplatit cenu předem (článek 6).

- V případě platby v hotovosti je cena splatná při převzetí zboží nebo zahájení poskytování služby. V případě bezhotovostní platební metody je cena splatná do patnácti dnů od uzavření Smlouvy.

- V případě bezhotovostní platební metody je Klient povinen uhradit cenu zboží a služeb s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platební metody je povinnost Klienta zaplatit cenu splněna okamžikem připsání příslušné částky na Účet Společnosti.

- Společnost je oprávněna, zejména pokud nedojde k dalšímu potvrzení objednávky ze strany Klienta (čl. 6), požadovat uhrazení celé ceny před odesláním zboží Klientovi nebo před zahájením poskytování služby. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

- Případné slevy z ceny zboží nebo služeb poskytovaných společností klientovi nelze vzájemně kombinovat. Uplatňuje se pouze sleva, kterou si Klient vybere, tj. Sleva, která je pro Klienta nejvýhodnější.

- Pokud je to v obchodním styku obvyklé nebo pokud to stanoví obecně závazné právní předpisy, vystaví Společnost klientovi daňový doklad - fakturu - ohledně plateb provedených na základě smlouvy. Společnost je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - faktura vystaví Společnost Klientovi po zaplacení ceny zboží a je zaslán v elektronické podobě na adresu elektronické pošty Klienta.

 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

- Pokud je Společnost na základě Smlouvy povinna dodat zboží na místo určené Klientem v objednávce, je Klient povinen převzít zboží při dodání.

- V případě, že je z důvodů na straně objednatele nutné dodávat zboží opakovaně nebo jiným způsobem, než jak bylo uvedeno v objednávce, je objednatel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží , tj. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

- Při převzetí zboží od přepravce je objednatel povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoli vad o tom neprodleně informovat přepravce. V případě zjištění rozbitého obalu indikujícího neoprávněnou manipulaci se zásilkou nemusí Klient zásilku od přepravce převzít.

- Pokud je způsob dopravy dohodnut na základě zvláštního požadavku Klienta, nese Klient riziko a případné další náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

- Práva a povinnosti smluvních stran týkající se práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

- Společnost odpovídá Klientovi za to, že dodané zboží a služby jsou bez vad, zejména Společnost odpovídá za to, že zboží a služby:

- mít vlastnosti, na kterých se smluvní strany dohodly, a pokud taková dohoda chybí, takové vlastnosti, které jsou popsány Společností nebo výrobcem nebo které by Klient mohl rozumně očekávat s přihlédnutím k povaze zboží a na základě jimi prováděné reklamy,

- jsou vhodné pro účely použití stanovené Společností nebo pro které se zboží tohoto druhu obvykle používá,

- odpovídat kvalitě nebo provedení dohodnutého vzorku nebo návrhu, pokud byla jakost nebo provedení určeno v souladu se schváleným vzorkem nebo designem,

- jsou v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a

- dodržovat požadavky právních předpisů.

- Ustanovení uvedená v článku. 2 Všeobecných obchodních podmínek se nevztahuje na zboží a služby prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, v případě použitého zboží na vadu odpovídající míře opotřebení zboží při převzetí Klientem, nebo pokud to vyplývá z povahy zboží.

- Pokud Klient není právnickou osobou nebo osobou jednající při uzavírání Smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu své profese, a pokud se vada projeví do šesti měsíců od předání zboží , má se za to, že zboží bylo vadné již v době předání. Klient je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží, do dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
- Práva z vadného plnění uplatňuje Klient na adrese sídla Společnosti v Žatci, Volyňských Čechů 837, PSČ 438 01 nebo na e-mailové adrese: vonkovajana@gmail.com. Pokud je zboží vadné, okamžikem reklamace je okamžik, kdy společnost přijala předmětné zboží od klienta.

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- Klient získává vlastnické právo ke zboží zaplacením celé ceny zboží.

- Společnost není ve vztahu ke klientovi vázána žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. E) občanského zákoníku.

- Společnost zajišťuje mimosoudní řešení stížností spotřebitelů prostřednictvím e-mailové adresy vonkovajana@gmail.com. Informace o vyřizování stížnosti Klienta zasílá Společnost na adresu elektronické pošty Klienta.

- Společnost je oprávněna k prodeji zboží a služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Na oblast ochrany osobních údajů dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce provádí ve stanoveném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

- Klient tímto přebírá na sebe riziko změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- Ochrana osobních údajů klienta, který je fyzickou osobou, se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o ochraně osobních údajů volný pohyb těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a další předpisy.

- Klient souhlasí se zpracováním následujících osobních údajů (dále jen „ Osobní data „): Jméno a příjmení, adresa bydliště, další poštovní adresy, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo a číslo bankovního účtu.

- Klient souhlasí se zpracováním osobních údajů Společností pro účely výkonu práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy. Pokud si Klient nezvolí jinou možnost, souhlasí také se zpracováním osobních údajů Společností pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Klientovi. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu podle tohoto článku není podmínkou, která sama o sobě vylučuje uzavření smlouvy.

- Klient bere na vědomí, že je povinen správně a pravdivě uvádět své osobní údaje a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat společnost o jakékoli změně svých osobních údajů.

- Zpracováním osobních údajů klienta může společnost pověřit třetí osobu jako zpracovatele. Kromě osob, jejichž součinnost je nutná k dodání zboží nebo poskytnutí služeb (např. Dopravci), nebude společnost předávat osobní údaje žádné třetí straně bez předchozího souhlasu klienta.

- Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

- Klient potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

- Klient může kdykoli požádat společnost o povolení přístupu, opravy, úpravy, vymazání nebo omezení zpracování, pokud jsou údaje nepřesné nebo byly zpracovány v rozporu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů. Uživatel má právo na přenositelnost osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů a právo nepodléhat automatizovanému individuálnímu rozhodování, včetně profilování. Uvedená práva lze uplatnit prostřednictvím e-mailové adresy: vonkovajana@gmail.com

 1. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH ZPRÁV A UKLÁDÁNÍ COOKIES

- Klient souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo založením společnosti na adresu elektronické pošty klienta a souhlasí se zasíláním obchodních sdělení společnosti na adresu elektronické pošty klienta.

- Klient souhlasí s ukládáním cookies na svém počítači. V případě, že lze uskutečnit nákup na webových stránkách a splnit povinnosti Společnosti ze Smlouvy bez uložení cookies na počítači Klienta, může Klient kdykoli odvolat souhlas podle předchozích vět.

 

Všeobecné informace týkající se cookies

Cookies použité na našich webových stránkách slouží k tomu, aby byly naše služby na internetu uživatelsky příjemnější a efektivnější. Některé cookies přitom zůstávají uloženy na Vašem koncovém zařízení.

Cookies jsou vlastně malé datové soubory, které se při návštěvě našich webových stránek přehrávají mezi Vašim prohlížečem a internetovým serverem. V žádném případě nemohou způsobit žádné poškození a slouží výhradně k opětovné identifikaci návštěvníka webových stránek. Cookies mohou poskytovat pouze ty informace, které jim předá Váš prohlížeč, tzn. informace, které jste sami zadali do prohlížeče nebo které jsou k dispozici na webových stránkách. Cookies nemohou vysílat žádný kód a nemohou se používat k přístupu na Vaše koncové zařízení. Při další návštěvě našich webových stránek ze stejného koncového zařízení, se mohou informace uložené v cookies zaslat zpět buď nám („prvotní poskytovatel cookie“) nebo na webovou aplikaci třetí osoby, ke které cookie náleží („další poskytovatel cookie“).  Pomocí uložených a zpět zaslaných informací rozpozná příslušná webová aplikace, že jste dané webové stránky již aktivovali a navštívili pomocí prohlížeče na Vašem koncovém zařízení.

Dle účelu použití a funkce rozdělujeme cookies do těchto kategorií:  

Cookies nezbytné pro technické fungování daných stránek a pro zajištění základních funkcí našich webových stránek. Tento druh cookies slouží např. k zachování Vašich nastavení během pohybu po internetových stránkách; nebo mohou zajistit, aby zůstaly během celé relace uchovány nejdůležitější informace (např. přihlášení, nákupní koš).

Statistické cookies pomáhají pochopit, jak se návštěvníci na našich webových stránkách chovají, a to anonymním sběrem a vyhodnocováním informací. Takto získáváme důležité poznatky k optimalizaci našich webových stránek, ale také našich produktů a služeb.

Marketingové cookies slouží k zacíleným reklamním aktivitám na našich webových stránkách, které jsou zaměřeny na jejich uživatele. 

Nezařazené cookies jsou cookies, které se snažíme klasifikovat společně s ostatními poskytovateli jednotlivých cookies.

Dle délky uložení rozdělujeme cookies na dočasné soubory cookie a na permanentní cookies. Dočasné soubory cookie ukládají informace, které byly použity během Vaší aktuální relace při používání prohlížeče. Tyto cookies se při uzavření prohlížeče automaticky vymažou. V tomto případě nezůstanou na Vašem koncovém zařízení žádné informace. Permanentní cookies ukládají informace mezi dvěma návštěvami webových stránek. Na základě těchto informací budete při další návštěvě rozpoznáni jako pravidelný návštěvník a webové stránky budou příslušným způsobem reagovat. Životnost jedné permanentní cookie je stanovena poskytovatelem cookies.

Právní základ pro použití technicky nezbytných cookies je založen na našem oprávněném zájmu na technicky dokonalém fungování a na hladké funkčnosti naší webové stránky v souladu s čl. 6 odst. 1 pís. f GDPR. Naše webové stránky nemohou bez těchto cookies správně fungovat. Používání statistických a marketingových cookies vyžaduje dle čl. 6 odst. 1 pís. a GDPR Váš souhlas. Váš souhlas s využíváním cookies dle dle čl. 7 odst. 3 GDPR můžete kdykoliv s účinností do budoucna odvolat. Tento souhlas je zcela dobrovolný. Pokud souhlas neudělíte, neplynou pro Vás z toho žádné nevýhody.

Váš internetový prohlížeč si můžete i nadále nastavit tak, aby na Vašem koncovém zařízení nedocházelo vůbec k ukládání cookies, nebo že budete pokaždé dotázáni, zda s použití cookies souhlasíte. Uložené cookies můžete kdykoliv opět vymazat. Podrobnosti o fungování naleznete v nápovědě Vašeho internetového prohlížeče.   

Vezměte prosím na vědomí, že kompletní deaktivace cookies může vést na našich webových stránkách k omezení určitých funkcí.  

Propojení se službami a obsahy třetích osob

Na našich webových stránkách používáme z důvodu optimalizace a analýzy našich webových stránek nabídky služeb či činností třetích osob, abychom zde tyto obsahy a služby představili; jedná se např. o videa nebo druhy písma.

To však předpokládá, že tyto třetí osoby mohou rozpoznat dané obsahy, IP adresu uživatelů, která je pro zobrazení obsahů důležitá. Snažíme se využívat pouze takové obsahy, jejichž poskytovatelé používají IP adresu pouze za účelem poskytování těchto obsahů. Využívání Vašich údajů vyplývá přitom z našeho oprávněného zájmu, dle čl. 6 odst. pís. f GDPR, který se týká optimalizace naší online nabídky. Třetí osoby poskytující služby mohou dále využívat pro statistické a marketingové účely také tzv. pixelové tagy (neviditelné grafy, označované také jako "Web Beacons"). Pomocí „Pixelových tagů“ je možné vyhodnocovat informace týkající se návštěvnosti jednotlivých stránek daného webu. Pseudonymní informace mohou být dále uloženy v cookies v zařízení uživatele a obsahovat kromě jiného technické informace týkající se prohlížeče a operačního systému, odkazovaných webových stránek, časů navštívení stránek, jakož i další údaje, které se týkají využívání naší online nabídky, jakož i mohou být propojeny s ostatními informacemi z jiných zdrojů. 

Zpracovávání Vašich dat v cookies vychází z Vašeho souhlasu, dle čl. 6 odst. 1 pís. a GDPR. Tento souhlas můžete kdykoliv s účinností do budoucna odvolat.

Pro další detailní informace odkazujeme na konkrétní služby, které jsou blíže popsány v tomto prohlášení na ochranu dat.

Facebook pixel

Na našich webových stránkách je z důvodu optimalizace a provádění analýz a z důvodu ekonomického provozu naší online nabídky používán tzv. "Facebook pixel“ sociální sítě Facebook, který je provozován společností Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko ("Facebook"). Za toto zpracování dat neseme dle čl. 26 GDPR společnou odpovědnost se společností Facebook.

Pomocí Facebook pixelu může Facebook určovat návštěvníky našich online nabídek jako cílovou skupinu pro zobrazování zpráv (tzv. „Facebook-Ads"). Odpovídajícím způsobem používáme Facebook pixel, abychom pomocí aktivovaného Facebook-Ads oslovili pouze ty uživatele Facebooku, kteří ukázali, že mají o naše online nabídky zájem nebo kteří vykazují určité společné vlastnosti (např. zájem o určitá témata nebo produkty, který se určuje na základě navštívených webových stránek), které předáváme na Facebook (tzv. „Custom Audiences“). Pomocí Facebook pixelu chceme rovněž zajistit, aby naše Facebook-Ads odpovídaly zájmům potencionálních uživatelů, a aby uživatele neobtěžovaly. Pomocí Facebook pixelu chceme rovněž sledovat účinnost reklamních akcí na Facebooku pro statistické účely a s cílem průzkumu trhu a to tak, že sledujeme, zda daný uživatel po kliknutí na reklamu na Facebooku přejde na naše webové stránky (tzv. „Conversion“).

Zpracovávání Vašich údajů v cookies vychází z Vašeho souhlasu, dle čl. 6 odst. 1 pís. a GDPR. Tento souhlas můžete kdykoliv s účinností do budoucna odvolat.
S evidencí pomocí Facebook pixelu a s využíváním Vašich dat za účelem zobrazení   Facebook-Ads můžete vyjádřit svůj nesouhlas. 

Pokud si chcete nastavit, jaké druhy reklamních oznámení se Vám mají na Facebooku zobrazovat, můžete si aktivovat stránku zřízenou společností Facebook a zde postupovat dle pokynů k nastavení reklamních oznámení, která jsou zaměřena na uživatele: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Tato nastavení jsou prováděna nezávisle na dané platformě, tzn. že se převezmou pro všechna zařízení, jako jsou stolní počítače nebo mobilní zařízení.

V případě, že se údaje z Facebooku mají zpracovávat v USA, upozorňujeme na skutečnost, že je společnost Facebook Inc. se sídlem v USA certifikovaná smlouvou Privacy Shield a tímto způsobem je zajištěno, že budou dodržovány evropské předpisy na ochranu údajů (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active). Privacy Shield je smlouva mezi Evropskou unií a USA, která by měla zaručovat dodržování evropských standardů na ochranu údajů také v USA. Předávání dat do USA je tedy dle čl. 45 GDPR přípustné.

Zpracování dat společností Facebook probíhá tedy v rámci směrnice týkající se zpracování údajů společnosti Facebook. Všeobecné pokyny týkající se zobrazování Facebook-Ads naleznete zde: https://de-de.facebook.com/policy.php. Speciální informace a detaily týkající se Facebook pixelu a jeho fungování naleznete v oblasti nápovědy společnosti Facebook: https://de-de.facebook.com/business/help/651294705016616.

Google Analytics

Na našich webových stránkách využíváme za účelem analýzy chování uživatelů, jakož i k optimalizaci naší internetové prezentace, funkci služby analýzy webu Google Analytics. Poskytovatelem této služby je společnost Google Ireland Limited, Barrow Street, Dublin 4, Irsko ("Google"). Informace o užívání webových stránek, jako jsou typ/verze prohlížeče, používaný operační systém, dříve navštívené stránky, jméno hostitele počítače, ze kterého je přístup prováděn (IP adresa), čas zaslání informace na server, se zpravidla přenášejí na server společnosti Google a zde se ukládají. Se společností Google jsme za tímto účelem uzavřeli smlouvu o zpracování zakázek dle čl. 28 GDPR.

Z našeho pověření použije Google tyto informace pro vyhodnocování Vašeho využívání této webové stránky, na vytváření zpráv o aktivitách na našich webových stránkách a k dalším službám, které jsou spojeny s užíváním našich webových stránek a služeb spojených s užíváním internetu. Dle informací od společnosti Google, nebude IP adresa získaná z Vašeho prohlížeče spojována s jinými daty z Googlu. 

Využíváme Google Analytics pouze s aktivní funkcí anonymizace IP adresy tak, že jsme tyto webové stránky rozšířili o kód "anonymizeIP". To zaručuje ochranu Vaší IP adresy, protože všechna data jsou získávána anonymním způsobem. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google a zde zkrácena.

Data týkající se užívání našich webových stránek budou po konci námi nastavené doby uložení okamžitě vymazána. Google Analytics nám dává z hlediska doby uložení tyto možnosti: 14 měsíců, 26 měsíců, 38 měsíců, 50 měsíců, nemazat automaticky. Kdykoliv se u nás můžete dotázat na dobu uložení, kterou máme nastavenu.

Zpracovávání Vašich údajů pomocí služby Google Analytics vychází z Vašeho výslovného souhlasu, dle čl. 6 odst. 1 pís. a GDPR. Váš souhlas můžete kdykoliv s účinností do budoucna odvolat dle čl. 7 odst. 3 GDPR.

Kromě toho můžete zabránit záznamu těchto údajů tak, že si stáhnete a nainstalujete plugin prohlížeče na níže uvedeném odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 

Další informace týkající se užívání dat společností Google, možností nastavení a vyjádření nesouhlasu získáte v Prohlášení o ochraně dat společnosti Google na https://policies.google.com/privacy?hl=de.

V případě, že se údaje z Googlu mají zpracovávat v USA, upozorňujeme na skutečnost, že je společnost Google certifikovaná smlouvou Privacy Shield a tímto způsobem je zajištěno, že budou dodržovány evropské předpisy na ochranu údajů (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Dohoda Privacy Shield je smlouva mezi Evropskou unií a USA, která by měla zaručovat dodržování evropských standardů na ochranu údajů také v USA. Předávání dat do USA je tedy dle čl. 45 GDPR přípustné.

Nastavení ukládání souborů cookie

Ve výchozím nastavení váš prohlížeč pravděpodobně umožňuje ukládání souborů cookie. Nastavení vašeho prohlížeče můžete kdykoliv změnit a zabránit tak ukládání těchto souborů tímto i dalšími weby. Taková změna nastavení však může způsobit problémy s funkčností stránek a vy případně nebudete moci využívat všech funkcí. Následující odkazy obsahují návod pro nastavení u běžně používaných prohlížečů:

Chrome: support.google.com
Firefox: support.mozilla.org
IE: windows.microsoft.com
Opera: help.opera.com
Safari: support.apple.com

 

 1. DORUČENÍ KOMUNIKACE

- Klientovi mohou být doručována sdělení na adresu elektronické pošty klienta.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak se smluvní strany dohodly, že vztah se řídí českým právem. Tím nejsou dotčena práva spotřebitelů vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

- Pokud je nebo se stane kterékoli ustanovení Všeobecných podmínek neplatné nebo neúčinné, bude nahrazeno novým ustanovením, jehož význam bude co nejblíže původnímu neplatnému nebo neúčinnému ustanovení. Neplatnost nebo neúčinnost jednoho ustanovení nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.

- Smlouva včetně všeobecných podmínek je archivována společností v elektronické podobě a není přístupná.

- Kontaktní údaje společnosti: adresa pro doručení: GATEHELPERS sro, Žatec, Volyňských Čechů 837, PSČ 43801, Česká republika, adresa elektronické pošty vonkovajana@gmail.com, telefon (+420) 775 100 550.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné s účinností od 1.8.2020.